De stichting heeft ten doel het zowel financieel als anderszins steunen van het oecumenisch studentenpastoraat in Arnhem en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden uit kerkelijke instellingen, onderwijsinstellingen, van particulieren en het bedrijfsleven, alsmede uit al dan niet kerkelijke fondsen.

Naam

Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en Omstreken

Het fiscale nummer van Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en Omstreken is 8158.17.897.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. Egon Haffmans, Velp
Secretaris: dhr. Eric Zinger, Arnhem
Penningmeester: dhr. Peter Bijl, Elst
Lid, tevens lid ASP-bestuur: mevr. Berthilde Meinen, Arnhem

Beleidsplan

Het beleid in 2016 blijft onverminderd om de gelden verkregen uit de donaties aan te wenden om ASP-activiteiten mogelijk te maken die anders niet kunnen plaatsvinden.

Jaarlijkse activiteiten

Jaarlijks brieven naar donateurs, met het verzoek om een donatie.
Een donatie t.b.v. de activiteiten van het ASP en de financiƫle ondersteuning van de activiteiten, door de Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en omstreken