Stichting

Arnhem Student Point  is een stichting met een bestuur, een studentenpastor en een aantal ondersteunende studenten. We willen persoonlijke ontwikkeling nastreven en studenten mogelijkheden bieden om hun doel in het leven helderder te krijgen. We willen open zijn voor een diversiteit aan ideeën en levensstijlen. Wij zijn een ontmoetingspunt voor studenten vanuit verschillende culturen, achtergronden en richtingen.

Als groep exploreren we sociale en persoonlijke thema’s en vragen die de geest vrijheid geven om het leven van alledag opnieuw te definiëren. Een  dieper bewustzijn van het leven is wat we proberen te krijgen. We willen graag horen wat jou inspireert, en motiveert. Waar je van huilt en waar je van lacht. Je bent uitgenodigd voor een drankje en een goed gesprek.

Klinkt goed? Dan is het hier waar je zijn moet. Iedere student is welkom om deel te nemen aan activiteiten of initiatieven te ontplooien die het ASP zal ondersteunen. Er is geen lidmaatschap en jij bent uitgenodigd.

Klik hier voor het jaarverslag van 2020: Jaarverslag ASP 2020

Het bestuur van Arnhem Student Point

In het stichtingsbestuur van het ASP zitten leden vanuit diverse achtergronden, van lokale kerken, ArtEZ, Hogeschool Arnhem Nijmegen, en Van Hall Larenstein.

Leden van het bestuur zijn:

Miriam Zwaan (Voorzitter, HAN)

Ilona Baltussen (Penningmeester, ArtEZ)

Florentin Popescu (Lid bestuur, HAN)

Judith van de Looij (Secretaris, Lid bestuur, HAN)

Het bestuur is te bereiken via: Bestuur@arnhemstudentpoint.nl

Oproep: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden! In het bijzonder zoeken we nog een ervaren penningmeester, mensen met religieuze achtergronden of beroepen, en een studentlid. Mocht je interesse hebben of meer willen weten, neem dan contact op met de voorzitter Miriam Zwaan (miriam.zwaan@han.nl).

Stichting Vrienden van ASP

De stichting heeft ten doel het zowel financieel als anderszins steunen van het oecumenisch studentenpastoraat in Arnhem en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden uit kerkelijke instellingen, onderwijsinstellingen, van particulieren en het bedrijfsleven, alsmede uit al dan niet kerkelijke fondsen.

Het fiscale nummer van Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en Omstreken is 8158.17.897.

Beleidsplan

Het beleid blijft onverminderd om de gelden verkregen uit de donaties aan te wenden om ASP-activiteiten mogelijk te maken die anders niet kunnen plaatsvinden.

Jaarlijkse activiteiten

Jaarlijks brieven naar donateurs, met het verzoek om een donatie.
Een donatie t.b.v. de activiteiten van het ASP en de financiële ondersteuning van de activiteiten, door de Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en omstreken

Het jaarverslag van de Vrienden van ASP 2020 is hier te vinden: Jaarverslag vrienden van ASP 2020