Introducing the annual theme

(English below)

Levenskunst

Toen ik twee weken geleden begon met mijn nieuwe baan als studentenpastor, bedacht ik me dat het leuk zou zijn om een jaarthema te introduceren. Een thema waar ik me aan vast kan houden en dat tegelijkertijd zou zorgen voor een duidelijke lijn in de activiteiten die ASP aanbiedt. Na een tijdje brainstormen, nadenken en online naar inspiratie zoeken, kwam ik tot de conclusie dat het thema eigenlijk zou moeten draaien om dat wat ik met ASP beoog. Maar wat wil ik dan met ASP? Waar staat het voor en wat is mijn visie?

Arnhem Student Point staat voor mij voor een plek waar studenten samen kunnen komen, waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen op gebieden die op opleidingen niet vaak worden aangeraakt, waar ze even stil kunnen staan en bovenal: waar ze zichzelf kunnen zijn. ASP gaat om het leven. Niet enkel om het studerende leven, maar over het leven in het algemeen. Hoe leef je? Hoe leef je een goed leven zoals jij het wil leven? Wat is belangrijk in je leven? Wat geeft jou kracht, inspiratie om te leven? Welke richting wil jij op met je leven? En ben je blij met je leven zoals het nu is?

Het zijn allemaal vragen waar ik je als student pastor bij kan begeleiden. Tevens zijn het vragen die een scala aan mogelijkheden bieden om events rondom te organiseren. Samenvattend komen alle vragen voor mij neer op het thema ‘ levenskunst’, ‘ the art of living’ in het Engels. Want hoe vul jij je leven in? Welk kunstwerk maak je van je eigen leven? Levenskunst is een filosofisch onderwerp waarin filosofen zich afvragen welke ruimte de mens heeft in de huidige mogelijkheden om het leven zo in te vullen zoals hij/zij zelf wilt. Het gaat om het ontdekken wie je bent, hoe je in het leven staat en welke ruimte er is binnen jouw situatie om te zijn wie jij wil zijn. Het gaat om het zorgen voor jezelf: reflecteren, stil staan en ruimte nemen voor jezelf ‘en tegelijk om het ontwikkelen van jezelf op allerlei vlakken.

Levenskunst is het thema van dit schooljaar. Mocht je eens mee willen denken over leuke events, een gesprek willen hebben over dit thema of een ander thema, of wil je gewoon eens praten en gehoord worden, neem dan contact op met mij: iris@arnhemstudentpoint.nl

The art of living

When I started my new job as a student pastor two weeks ago, I thought it would be nice to introduce an annual theme. A theme that I can stick to and that, at the same time, would ensure a clear line in the activities that ASP offers. After a while of brainstorming, thinking and searching online for inspiration, I came to the conclusion that the theme should be about what I want with ASP. But what do I want with ASP? What does it stand for and what is my vision?

For me, Arnhem Student Point stands for a place where students can come together, where they can develop themselves in areas that are not often touched in study programs, where they can stand still for a moment and, above all: where they can be themselves. ASP is about life. Not just about studying life, but about life in general. How do you live? How do you live a good life, the way you want to live it? What is important in your life? What gives you strength, inspiration to live? Which direction do you want to take with your life? And are you happy with your life as it is now?

As a student pastor, I can guide you in the search of answers to these question – if there are any answers. They are also questions that offer a range of options for organizing events. In summary, all questions for me come down to the theme ‘the art of living’, ‘levenskunst’ in Dutch. Because how do you complete your life? Which artwork do you make of your own life? The art of living is a philosophical matter in which philosophers wonder what space man has in their current possibilities to interpret life as he/she wants. It is about discovering who you are, how you stand in life and what room there is within your situation to be who you want to be. It is about taking care of yourself: reflecting, standing still and taking space for yourself , and at the same time developing yourself in all kinds of areas.

The art of living is the theme of this school year. If you would like to think along about fun events, have a conversation about this theme or another theme, or just want to talk and be heard, please contact me: iris@arnhemstudentpoint.nl